top of page

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OKU STUDIO
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: “RODO”), zamieszczamy informacje, które dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Administratorem Danych Osobowych jest OKU STUDIO Firma: Jakub Woźniak, ul. Inowrocławska 14/22, 91-033 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 947-193-73-37, numer REGON: 100887260 (dalej: “OKU STUDIO”).

 

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?
Na podstawie ar. 37 RODO, OKU STUDIO wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:
* e-mail: oku.studio.lodz@gmail.com
* telefon: +48 797 131 989

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
OKU STUDIO przetwarza dane osobowe w celach:
* świadczenia usług fotograficznych
* wynajmu studia fotograficznego
* wynajmu sprzętu fotograficznego
* wynajmu sprzętu oświetleniowego
* promocji działalności studia fotograficznego w mediach społecznościowych

 

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
OKU STUDIO pozyskuje dane osobowe z następujących źródeł:
* od osób, których dane dotyczą
* internetowe kanały komunikacji strona www, facebook, instagram, tiktok, linkedin, pinterest.

JAKIE PRZESŁANKI LEGALIZUJĄCE WYKORZYSTUJEMY, ABY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?
OKU STUDIO może przetwarzać dane osobowe na podstawie przesłanek legalizujących, wynikających z art. 6 RODO:
* na podstawie wyrażonej uprzednio zgody (w przypadku wysyłki newslettera) - art. 6.1 a RODO
* na podstawie realizacji usług znajdujących się w ofercie OKU STUDIO - art. 6.1. b RODO
* na podstawie prawnie uzasadnionych interesów OKU STUDIO, na które składają się:
- obowiązek wystawienia faktury - art. 6.1. c RODO
- ustalenie, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy - art. 6.1 f RODO

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH?
Odbiorcami danych mogą być pracownicy i podmioty świadczące na rzecz OKU STUDIO usługi niezbędne do wykonania umowy, np.: podmioty realizujące wysyłki.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA OBSZAR EOD?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?
* na podstawie wyrażonej uprzednio zgody - do czasu wyrażenia sprzeciwu, w przypadku usługi newslettera - na podstawie art. 6.1 a RODO
* w wyniku nabycia usług, które znajdują się w ofercie OKU STUDIO - do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy - na podstawie art. 6.1 b RODO
* na podstawie prawnie uzasadnionych interesów OKU STUDIO - do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń - na podstawie art. 6.1 c + f RODO

JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?
Mają Państwo prawo do:
* dostępu do danych
* cofnięcia wyrażonej zgody (co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem).
* sprostowania danych
* usunięcia danych (w sytuacji gdy dane są przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody)

* ograniczenia przetwarzania danych
* przeniesienia danych

* zgłoszenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

CZY DANE OSOBOWE SĄ PROFILOWANE LUB CZY PODEJMOWANE SĄ ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE W STOSUNKU DO NICH?
OKU STUDIO na żadnym etapie przetwarzania danych nie stosuje profilowania w odniesieniu do Państwa danych oraz nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w stosunku do Państwa danych.

bottom of page